jpg
Business China

Mededeling over de proefimplementatie van niet-schepen die gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Aan alle niet-scheepvaartmaatschappijen die gewone luchtvaartmaatschappijen exploiteren:

Het systeem van administratie voor niet-vaartuigen die gemeenschappelijke luchtvaartmaatschappijen exploiteren, werd ingesteld bij de verordeningen betreffende het internationale zeevervoer van de Volksrepubliek China (hierna "verordeningen inzake internationaal zeevervoer") die op 1 januari 2002 zijn ingevoerd. Momenteel zijn er meer dan 3.000 niet-vaartuigen operationele common carriers (hierna "NVOCC's" genoemd) hebben de kwalificaties verworven om niet-schip te worden dat gemeenschappelijke vervoerders exploiteert via de betaling van veiligheidsdeposito's. De implementatie van het administratiesysteem voor niet-vaartuigen die gemeenschappelijke luchtvaartmaatschappijen exploiteren, heeft de internationale markt voor het zeevervoer gestandaardiseerd.

Gebaseerd op het principe van "keuzevrijheid" tussen niet-scheepsopererende common-carrier-aansprakelijkheidsverzekeringen en NVOCC-bedrijfsdeposito's, heeft dit ministerie de China Insurance Regulatory Commission geraadpleegd en heeft besloten tot een proefimplementatie van een aansprakelijkheidsverzekering voor een deposito voor NVOCC's als een optie voor hen in aanvulling op de momenteel beschikbare bewaarmethoden voor NVOCC-bedrijven; Dit wordt gedaan om het systeem van administratie voor NVOCC's verder te perfectioneren, de kapitaaldruk op NVOCC's te verlichten en de wettelijke rechten van betrokken partijen te waarborgen. Met ingang van 1 november 2010 kunnen NVOCC's kiezen voor het aanvragen van niet-vaartuigen die gemeenschappelijke carrierkwalificaties toepassen door middel van de aankoop van een NVOCC-verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Kennisgeving met betrekking tot de relevante items wordt hieronder verstrekt:

NVOCC

I. Basisprincipe


Niet-vaartuigen die een gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering voor vervoersdekking voor NVOCC-veiligheidsdeposito's beheren, zijn beide een bewijs van financiële aansprakelijkheid die kan worden gebruikt door aanvragers van niet-vaartuigen die algemene carrierkwalificaties uitvoeren (hierna "aanvragers"); beide bestaan ​​parallel om onafhankelijk door de aanvragers te worden gekozen. NVOCC's die ervoor kiezen om veiligheidsdeposito's over te maken, doen dit in overeenstemming met het systeem van veiligheidsdeposito's dat momenteel van kracht is.

II. Verzekeringsinstellingen


Verzekeringsinstellingen die de aansprakelijkheidsverzekering NVOCC beheren, moeten aan de volgende criteria voldoen:
(I) Geregistreerd in de Volksrepubliek China;
(II) in licentie gegeven door de China Insurance Regulatory Commission;
(III) verzekeringsproducten die in licentie zijn gegeven door het Ministerie van Transport en die ter goedkeuring of registratie bij het China Insurance Regulatory Commission zijn ingediend;
(IV) Onderteken de belofte om de gemeenschappelijke dekking voor aansprakelijkheidsverzekering voor niet-schepen te verzekeren (zie aanhangsel) en voldoe aan de verplichtingen die samenhangen met de NVOCC-verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.

III. Dekkingsvormen, duur en omvang van de verzekering


Voor het gemak van de administratie dienen aanvragers die een aanvraag indienen voor niet-vaartuig werkende gemeenschappelijke vervoerder kwalificaties en hun dochterondernemingen, hetzelfde bewijs van financiële aansprakelijkheid te gebruiken, wat betekent dat ze allemaal gebruik moeten maken van een aanbetaling of een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Duur van de verzekering moet onafhankelijk worden afgesloten door Aanvragers en verzekeringsinstellingen, maar moet minimaal 1 jaar zijn.

Niet-vaartuigen die gebruikmaken van de algemene aansprakelijkheidsverzekering voor transportverzekering worden alleen gebruikt om schulden van NVOCC's af te wikkelen die voortvloeien uit niet-nakoming of onjuiste nakoming van transportverplichtingen, en kunnen niet worden gebruikt voor de betaling van boetes. NVOCC's moeten boetes betalen als ze zijn gemaakt.

IV. Operationele procedures


NVOCC

(I) Nieuwe aanvragen voor niet-vaartuigen met gemeenschappelijke kwalificaties voor koerierdiensten:

Na 1 november 2010 moeten aanvragers die een aanvraag indienen voor niet-vaartuigen die gemeenschappelijke carrierkwalificaties uitvoeren en die ervoor kiezen een NVOCC-verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te kopen, de procedures volgen die zijn vastgelegd in de Verordeningen inzake internationaal zeevervoer en gedetailleerde uitvoeringsbepalingen inzake internationaal zeevervoer van de Volksrepubliek van China (hierna "Uitvoeringsgegevens" genoemd) en de door de verzekeringsinstelling afgegeven verzekeringspolis en verzekeringspremie ontvangen, evenals de materialen vermeld in artikel XI van de Uitvoeringsdetails (met uitzondering van Item 5) en Artikel XIV (met uitzondering van Item 5 ).

(II) Annulering van niet-vaartuig werkende gemeenschappelijke carrier-garantieverzekering:

1. Procedures voor annuleringen van beleid door NVOCC's die kwalificaties hebben verkregen om te werken:
NVOCC's die kwalificaties hebben behaald om te werken en die een aanvraag indienen om hun beleid te annuleren en kwalificaties te beëindigen, dienen schriftelijke aanvragen in bij het ministerie van Transport die 30 dagen lang op de website van het ministerie van vervoer worden geplaatst. De volgende materialen moeten worden ingediend bij de aanvraag:
(1) Aanvraag (inclusief rekeningnummer voor teruggave van fondsen, ondertekend en verzegeld met officieel zegel door een wettelijke vertegenwoordiger);
(2) Fotokopie van bedrijfsvergunning met geannuleerde "niet-vaartuig werkende gemeenschappelijke koeriersactiviteiten;"
(3) Origineel certificaat van registratie voor niet-vaartuigen die algemene bedrijfskwalificaties voor koeriersdiensten gebruiken (origineel, kopieën);
(4) Bewijs van geannuleerde ontvangsten (ontvangsten voor internationaal gebruik in het zeevervoer) voor gebruik door NVOCC-bedrijven uitgegeven door de belastingdienst (indien nog niet verzameld, bewijs van de belastingdienst overleggen of een fotokopie van de aankoopbon en de inzamelingsverslagpagina in het inkoop- en verzamelboek voor ontvangst);
(5) NVOCC's in het buitenland moeten een overeenkomst aangaan met een binnenlandse instelling voor het ontvangen van teruggestuurde gelden.
Tijdens de publicatieperiode moeten betrokken partijen die vinden dat de NVOCC niet of niet op correcte wijze heeft voldaan aan de transportverplichtingen, en aansprakelijk worden gesteld voor compensatie, binnen bovengenoemde periode een vonnis verkrijgen dat van kracht is van een rechterlijke instantie of een uitspraak van de rechter. een arbitrageorganisatie die door een rechterlijke instantie wordt bevestigd voor betaling door de verzekeringsinstelling zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst.
Aan het einde van de publicatieperiode, in gevallen waarin er geen omstandigheden zijn zoals beschreven in de vorige bepaling, zal het Ministerie van Transport een schriftelijke kennisgeving sturen naar de verzekeringsinstelling om de procedures voor annuleringen van het beleid af te handelen, het certificaat van registratie voor NVOCC's verzamelen Kwalificaties, ongeldig de zakelijke kwalificaties van de NVOCC en publiceer de resultaten op de website van het ministerie van Transport. De verzekeringsinstelling moet de procedures voor annulering van het beleid binnen zeven werkdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van het Ministerie van Transport voltooien en het Ministerie van Transport schriftelijk informeren over de resultaten.

2. Procedures om polissen te annuleren waarvoor aanvragen om niet-vaartuigen die algemene carrier business kwalificaties toepassen niet meer worden toegepast:
Kandidaten die hun aanvragen voor zakelijke kwalificaties wegens reden staken, dienen bij het ministerie van Transport een schriftelijke aanvraag in waarin het rekeningnummer wordt vermeld voor het ontvangen van teruggestorte gelden en dat is ondertekend en verzegeld met een officieel zegel van een wettelijke vertegenwoordiger. Na het afronden van de beoordelingsprocedures meldt het Ministerie van Transport de verzekeringsinstelling schriftelijk om de annuleringsprocedures voor polissen af ​​te handelen. De verzekeringsinstelling voltooit de procedures voor annuleringen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving en informeert het Ministerie van Transport schriftelijk over de resultaten.

(III) Bestaande NVOCC's die door de aankoop van een verzekering nog steeds een niet-varend bedrijf met gemeenschappelijke vervoersdiensten blijven volgen:

 • NVOCC's die vóór 31 oktober 2010 bedrijfskwalificaties hebben behaald en die ervoor kiezen om niet-schipbedrijfsdiensten voor gewone koeriersdiensten te blijven uitvoeren via de aankoop van een NVOCC-verzekering voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, kunnen een teruggave aanvragen van reeds betaalde borgsommen, maar moeten eerst de procedures voor het aanschaffen van verzekeringen afhandelen. . De volgende materialen moeten worden ingediend bij aanvragen voor terugbetalingen van veiligheidsdeposito's en om NVOCC-bedrijfskwalificaties te behouden via de aankoop van een verzekering:
 • Verzekeringspolis en premie betaalbewijs uitgegeven door de verzekeringsinstelling;
 • Schriftelijke aanvraag voor terugbetaling van de borg: de aanvraag moet het rekeningnummer van het bedrijf voor restituties aangeven en moet worden ondertekend en verzegeld met een officieel zegel van de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf;
 • Origineel certificaat van registratie voor niet-vaartuigen die algemene bedrijfskwalificaties voor koeriersdiensten gebruiken (origineel en kopieën).
 • Na ontvangst van de bovengenoemde materialen publiceert het ministerie van Transport 30 dagen lang de aanvraag van de NVOCC voor terugbetaling van de borgsom.
 • Indien geen gevallen van Artikel XX, Item 2 van de Implementatiedetails opduiken tijdens de publicatieperiode, stelt het Ministerie van Transport de bank op de hoogte van de rekening die de NVOCC-borg heeft om de terugbetalingsprocedures voor de borg te verwerken en verwerkt het Certificaat van Registratie opnieuw voor niet-vaartuigen die algemene bedrijfskwalificaties voor werknemers (met de woorden "aansprakelijkheidsverzekering") voor de NVOCC gebruiken.

(IV) Procedures voor het wijzigen van de naam van de NVOCC:
 • Aanvragen voor naamswijzigingen door NVOCC's die een aanvraag voor en bekrachtiging van bedrijfskwalificaties hebben ingediend met een aansprakelijkheidsverzekering voor deposito's moeten worden ingediend bij het Ministerie van Transport, samen met de volgende materialen:
 • Aanvraag voor niet-vaartuig werkende algemene naamswijziging van koeriersdienst;
 • Origineel certificaat van registratie voor niet-vaartuigen met gemeenschappelijke carrierkwalificaties voor bedrijven (origineel en kopieën);
 • Oude versie van vrachtbrief en voorbeeld van nieuwe versie;
 • Nationale NVOCC's moeten een kennisgeving van naamsverandering goedkeuren en fotokopieën van bedrijfslicenties met de originele naam en nieuwe naam.
 • Buitenlandse NVOCC's moeten bewijsstukken over de naamswijziging overleggen die zijn afgegeven door het relevante departement van de natie waarin de onderneming is geregistreerd (notarieel door een lokale notarisautoriteit).

Het Ministerie van Verkeer en Vervoer zal aan de NVOCC een inschrijvingsbewijs voor niet-vaartuig verstrekken dat algemene bedrijfskwalificaties voor vracht biedt onder de nieuwe naam en de verzekeringsinstelling schriftelijk op de hoogte stellen van de naamswijziging van de NVOCC.
De verzekeringsinstelling dient het Ministerie van Transport schriftelijk op de hoogte te stellen van de resultaten van de wijziging binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de wijziging van het Ministerie van Transport.

(V) Procedures voor NVOCC-uitbreiding:

 • Aanvragen voor uitbreidingen door NVOCC's die een aanvraag voor en bekrachtiging van bedrijfskwalificaties hebben ingediend met een aansprakelijkheidsverzekering voor deposito's moeten 30 dagen voor het einde van de geldigheidsperiode van bedrijfskwalificaties worden ingediend bij het ministerie van Transport, samen met de volgende materialen:
 • Aanvraag voor verlenging;
 • Beschrijving van NVOCC-bedrijfsinspanningen tijdens de geldigheidsperiode van bedrijfskwalificaties;
 • Materiële materialen van de vernieuwing van de aansprakelijkheidsverzekering voor borgsommen (verzekeringspolis en premie van de verzekeringsuitkering afgegeven door de verzekeringsinstelling);
 • Origineel certificaat van registratie voor niet-vaartuigen met gemeenschappelijke carrierkwalificaties voor bedrijven (origineel en kopieën);
 • Binnenlandse NVOCC's dienen fotokopieën van bedrijfslicenties in met "niet-vaartuig werkende gemeenschappelijke koeriersactiviteiten" toegevoegd; buitenlandse NVOCC's overleggen fotokopieën van het bewijs van de commerciële registratie van het bedrijf;
 • Tien fotokopieën van originele ondertekende en uitgegeven cognossementen.
 • Het ministerie van Transport zal geen naamsveranderingen of andere procedures voor NVOCC's verwerken die de uitbreidingsprocedures niet hebben verwerkt vóór het einde van de geldigheidsperiode van de bedrijfskwalificaties, en hun niet-vaartuiggebruikende algemene carriere zakelijke kwalificaties zullen worden beëindigd nadat de geldigheidsperiode is geëindigd.

V. Gebruik van niet-vaartuigen die werken met een gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering voor vervoerder


Niet-vaartuigen die een gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering voor vervoersdekking aanbieden, is een optie voor het bewijs van financiële aansprakelijkheid die wordt aangeboden aan aanvragers van niet-vaartuigen die algemene zakelijke kwalificaties voor luchtvaartmaatschappijen in acht nemen; wanneer een NVOCC niet voldoet aan de transportverplichtingen of niet op correcte wijze voldoet aan de verplichtingen, wordt het gebruikt om schadevergoeding te betalen op basis van een vonnis van een gerechtelijke autoriteit of een uitspraak van een arbitrage-instantie die door een gerechtelijke autoriteit wordt veroordeeld tot schadeloosstelling, en kan niet worden gebruikt voor de terugbetaling van andere verplichtingen.


Kennisgeving met betrekking tot kwesties in verband met de implementatie van niet-vaartuigen die gebruikmaken van een gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering voor vervoerder
Er wordt hierbij aangekondigd dat dit ministerie sinds 1 november 2010 een pilot heeft uitgevoerd met de algemene aansprakelijkheidsverzekering voor luchtvaartmaatschappijverzekeringen, in overeenstemming met de bepalingen in de Notice on the Trial Implementation of Non-Vessel Operating Common Carrier Security Deposit Liability Insurance (JSF). Nr. 533).

Op dit moment heeft PICC Property and Casualty Company Limited de Letter of Commitment ingediend bij Insure en andere relevante informatie zoals vereist, en heeft voldaan aan de voorwaarden voor het aangaan van niet-vaartuigen die een gemeenschappelijke aansprakelijkheidsverzekering voor transportbetalingen uitvoeren.

 • James Oliver "Echte professionals, zeer behulpzaam en toegewijd, uw ondersteuningsteam is fantastisch."
 • Robert Gatti "Onze adviseur was briljant en we kregen meer hulp waarvan we wisten dat we ze nodig hadden." Wat ik het leukste vond aan de service van Business China was de prompte en zakelijke aanpak.Het heeft ons enorm geholpen ...
 • Vivian Belfanti "Kwaliteitswerk en vriendelijkheid is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om met Business China te werken. Business China is heel gemakkelijk georganiseerd om mee samen te werken."
 • Tim Orchard "Dankzij de professionele begeleiding en efficiënte verwerking van Business China over de oprichting van bedrijven en de terugbetaling van btw, stapte onze nieuwe entiteit in Guangzhou al in een positieve spiraal.
 • Victor Declety "Met Business China kunnen we ons concentreren op onze klanten in plaats van verwikkeld te raken in bedrijfsintegratie en onderhoud op bedrijfsniveau."
 • Ben Hunter "Business China helpt mensen die niet per se weten hoe ze uw huidige bedrijf moeten verbinden met de bloeiende Chinese markt en hoe u uw 'China Dream' hier specifiek kunt indelen.
 • Daniel Wong "Een geweldige klantervaring! De flexibiliteit en reactiesnelheid van de accountmanager en de kwaliteit van het serviceproces waren uitzonderlijk."
 • Stacey Morris "Bedrijven in China waren fantastisch, hun klantenservice is geweldig, de jongens daar reageren heel snel en gaan verder dan dat."
 • M. Salem Met real-time informatie kunnen we problemen aanpakken vlak voordat ze problemen worden. We zijn tevreden met Business China.
EEN QUOTE AANVRAAGEN

Drop Business China een snel bericht om ons te informeren over uw inburgeringsbehoeften.